Chovateľské podmienky


ŠARPLANINAC KLUBU SLOVENSKO
august 2009

Obsah:

1. Účel a pôsobnosť
2. Plemeno
3. Majiteľ, držiteľ, chovateľ
4. Právo chovu
5. Chov
6. Chovní jedinci
7. Poradca chovu
8. Riadenie chovu
9. Pripúšťacie povolenie
10. Párenie
11. Vrh
12. Zápisný poriadok
13. Podmienky pre registráciu do SPKP
14. Chovateľská stanica
15. Preukaz o pôvode psa
16. Vývoz psov

1. Účel a pôsobnosť
1.1. Tento chovateľský a zápisný poriadok (ďalej len poriadok slúži na riadenie Šarplaninac klubu Slovensko (ŠKS) s pôsobnosťou v Slovenskej republike.
1.2. Poriadok vytvára predpoklady pre rozvoj chovu v súlade so štandardom plemena FCI.
1.3. Ustanovenia tohto poriadku platia pre všetkých majiteľov psov s preukazom pôvodu (PP) a sú záväzné pre každého, kto sa zaoberá s chovom psov v súlade s podmienkami FCI.
1.4. Produkcia šteniat bez PP je nezlučiteľná s etikou chovateľa a princípmi tohto poriadku a bude považovaná za jeho hrubé porušenie.
1.5. Oblasti, ktoré tento poriadok nezahŕňa, sa riešia podľa špecifických podmienok SKJ alebo klubu.

2. Plemeno
2.1. Plemeno v zmysle tohto poriadku tvoria psi a suky s platným PP, ktorý vydala niektorá z plemenných kníh členských a pridružených organizácií FCI.

3. Majiteľ, držiteľ, chovateľ
3.1. Za majiteľa sa považuje tá osoba, ktorá získa zviera právoplatne a vlastní jeho PP.
3.2. Za držiteľa sa považuje tá osoba, ktorú majiteľ poveril, aby sa o psa starala, prípadne ho aj chovne využívala.
3.3. Chovateľ je majiteľ chovnej suky, ktorý má zaregistrovaný chránený názov chovu a v dobe pripúšťania a vrhu suky je jej majiteľom alebo držiteľom, Vedie knihu chovu pre každú svoju chovnú suku, ktorú je povinný na požiadanie poradcu chovu predložiť.

4. Právo chovu.
4.1. Právne vzťahy vyplývajúce z vlastníctva alebo držania psa – suky, sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka, príp. inými, všebecne platnými právnymi predpismi.
4.2. Ak prešla kotná suka do vlastníctva iného chovateľa, patria novému majiteľovi aj všetky práva a povinnosti súvisiace s chovom.

5. Chov
5.1. Chovom psa sa v zmysle tohto poriadku rozumie cieľavedomá plemenitba. Chov je usmerňovaný ŠKS prostredníctvom poradcu chovu.
5.2. K plemenitbe je možné použiť len chovné jedince s preukázaným pôvodom, spĺňajúce podmienky pre chov dané týmto poriadkom, zapísané v registri chovných psov a súk a ktoré musia byť bezpodmienečne vo výbornom zdravotnom stave.
5.3. Na párenie môže byť použitý iba jeden zo psov, uvedených na pripúšťacom povolení.
5.4. Chovateľ má právo pri rešpektovaní ustanovení tohto poriadku vlastnej voľby chovného psa na párenie.
5.5. V prípade, ak by spojenie chovných jedincov mohlo vo svojich dôsledkoch vážne ohroziť ciele a zameranie chovu, je povinnosťou hlavného poradcu chovu (HPCH) takého spojenie v pripúšťacom povolení neodporučiť.

6. Chovní jedinci
6.1. Chovný pes a chovná suka sú jedince, ktoré splnili podmienky pre zaradenie do chovu podľa ustanovení tohto poriadku.
6.2. Podmienky pre zaradenie psa / suky do chovu:
• overený pôvod, osvedčený PP, vydaný plemennou knihou FCI, pri importe musí byť exportný PP zapísaný – preregistrovaný v Slovenskej plemennej knihe psov (SPKP) SKJ.
• dosiahnutie vekovej hranice 18 mesiacov u psov, 24 mesiacov u súk
• absolvovanie výstavy v strednej triede alebo v triede otvorenej s hodnotením „výborný“ aspoň na jednej výstave so zadávaním titulov CAC alebo CACIB a jednej klubovej alebo špeciálnej výstavy poriadanej klubom s hodnotením „výborný“
• RTG DBK. Do chovu sa nezaradia jedinci s RTG DBK stupňa 4, s výnimkou jedincov výnimočne kvalitného exteriéru. Títo sa môžu páriť iba s jedincami s nízkym stupňom dysplázie (0 a 1)
• dosiahnutie minimálnej výšky jedinca podľa štandardu. Výška jedinca v kohútiku sa môže merať na klubovej alebo špeciálnej výstave poriadanej ŠKS vo výstavnom kruhu od triedy strednej
6.3. Po splnení všeobecných podmienok pre chov a po zaplatení poplatku 17 € na účet klubu, zašle majiteľ doklad o zaplatení, preukaz pôvodu psa/suky, na ktorom budú vyznačené všetky podmienky nevyhnutné pre zaradenie psa/suky do chovu hlavnému poradcovi chovu. Poradca chovu vyhotoví potvrdenie a do 10 dní ho zašle majiteľovi psa/suky. Toto potvrdenie bude dokladom pre SKJ na zaradenie jedincov do registra chovných psov a súk.
6.4. Zápis do registra vykoná plemenná kniha Slovenskej kynologickej jednoty a potvrdí ho do originálu rodokmeňa.

7. Poradca chovu (PCH)
7.1. Funkciu hlavného poradcu chovu (HPCH) vykonáva člen ŠKS, ktorý bol do tejto funkcie zvolený.
7.2. Pomocných PCH metodicky vedie a kontroluje HPCH, ktorý je členom výboru ŠKS a po stránke odbornej a morálnej je zárukou správneho vedenia chovu.
7.3. HPCH vystavuje a archivuje pripúšťacie povolenia.
7.4. HPCH je oprávnený kontrolovať vrhy, alebo tým poveriť pomocných poradcov. Kontrolu vrhu je na základe dohody medzi hlavným PCH a chovateľom oprávnený vykonať aj veterinárny lekár, ktorý vykonáva tetovanie. Dohodu o kontrole vrhu veterinárnym lekárom musí HPCH potvrdiť chovateľovi písomne.
7.5. Kontrolór vrhu je povinný skontrolovať hlavne:
- platnosť pripúšťacieho povolenia
- podmienky, v ktorých sa nachádzajú suka a šteňatá
- vrodené vady
- existenciu chovatelskej stanice
Obsah kontroly sa zapíše do tlačiva pripúšťacieho povolenia.
7.6. Poradcom chovu prislúcha odmena za vykonanie kontroly vrhu vo výške 7,- € a preplatenie
cestovných výloh.
Ak kontrolu vrhu vykonáva veterinárny lekár, určuje si odmenu na základe svojho cenníka.

8. Riadenie chovu
8.1. Riadený chov je základným typom nášho chovu v ŠKS. Ak majú byť jedince zaradené do chovu, musia spĺňať podmienky stanovené klubom (výstava, minimálny vek, DBK)
8.2. Z chovu sa vyraďujú:
• suky po dovŕšení 8 rokov veku. U jedincov so štandardnými odchovmi môže majiteľ požiadať výbor ŠKS o predĺženie chovnosti suky o jeden rok, čo závisí od odporučenia HPCH. Výbor ŠKS oznámi svoje rozhodnutie plemennej knihe za účelom vykonania zápisu do PP.
• psi a suky, u ktorých bol prevedený zákrok k odstráneniu alebo zakrytiu anatomickej alebo exteriérovej chyby.
• jedince, u ktorých sa opakovane v potomstve vyskytnú hrubé exteriérové alebo zdravotné vady po spojení s rôznymi partnermi.

9. Pripúšťacie povolenie (PPO)
9.1. PPO je základným chovateľským dokladom, ktorý vyhotovuje príslušný HPCH na základe písomnej žiadosti chovateľa, zaslanej doporučeným listom, min. 3 týždne pred očakávaným háraním sa suky. Chovateľ v žiadosti uvedie všetky dôležité údaje, týkajúce sa suky, event. navrhovaného krycieho psa. V prípade zahraničného psa priloží fotokópiu PP. Ak chovateľ požaduje zmenu psa, je povinný spolu so žiadosťou pôvodné PPO vrátiť.
9.2. PPO vyhotovuje HPCH a je platné len na párenie, pre ktoré bolo vystavené. Doba platnosti je uvedená na PPO.
9.3. Za každé PPO zaplatia chovateľ suky a majiteľ krycieho psa po 3,50 € na účet klubu. V prípade že chovateľ je majiteľom alebo držiteľom krycieho psa aj suky, zaplatí 4,00 €k na účet klubu.
9.4. PPO bude vydané len členovi klubu, ktorý má zaplatené členské. V prípade, že nemá uhradené členské aj za predchádzajúce roky členstva v klube, je povinný túto sumu doplatiť.
9.5. V PPO budú doporučení len chovní psy, ktorých majiteľ (držiteľ) má zaplatený členský príspevok na príslušný kalendárny rok (týka sa jedincov zapísaných v SPKP).
9.6. V prípade, ak sa párenie neuskutočnilo, je chovateľ povinný PPO vrátiť HPCH najneskôr do 21 dní od skončenia platnosti PPO.

10. Párenie
10.1. Párenie jednej suky s dvoma psami počas jedného hárania je neprípustné. Šteňatá narodené z takéhoto spojenia nebudú zapísané do plemennej knihy.
10.2. Párenie prirodzenou cestou môže byť náhradné insemináciou, vykonanou veterinárnym lekárom, ktorý úkon zaznamená v PPO.
10.3. Ak požaduje majiteľ suky opakovanie krytia v priebehu jedného hárania, je majiteľ krycieho psa povinný jedno opakované krytie umožniť.
10.4. Majiteľ plemenného psa je povinný viesť evidenciu krytí svojim psom a na požiadanie ju predložiť vedeniu ŠKS.
10.5. Úhrada za krytie je vecou dohody medzi majiteľmi chovného psa a chovnej suky. Prípadné sporné záležitosti nepatria do kompetencie ŠKS.
10.6. V prípade, že je šteňa dohodnuté ako odmena za krytie, prislúcha právo prvej voľby chovateľovi, druhej majiteľovi (držiteľovi) krycieho psa.
10.7. Párenie v zahraničí je možné len s jedincami s platným PP vydaným plemennou knihou uznanou FCI a odkonzultované s HPCH.

11. Vrh
11.1. Vrhom sa rozumie okamih narodenia šteniat.
11.2. Chovateľ je povinný najneskôr do 3 dní po pôrode ohlásiť vrh šteniat HPCH. HPCH je povinný zabezpečiť kontrolu vrhu do 4 týždňov veku šteniat.
11.3. Chovateľ je povinný do 8 dní po pôrode ohlásiť majiteľovi krycieho psa narodenie šteniat, ich počet a pohlavie.
11.4. Chovateľ je povinný zaregistrovať svoj vrh najneskôr do 30 dní od narodenia šteniat (t.j. poslať dvojmo vyplnenú prihlášku na zápis šteniat na sekretariát Slovenskej kynologickej jednoty, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava spolu s potrebnými dokladmi – fotokópiami PP rodičov. Vrh musí byť nahlásený celý, dodatočné hlásenie šteniat je neprípustné.
11.5. Na druhej strane prihlášky na zápis vrhu šteniat chovateľ uvedie meno veterinárneho lekára, s ktorým má s SKJ uzatvorenú dohodu o tetovaní. SKJ zabezpečí vydanie a odoslanie PP do 7 týždňov veku šteniat uvedenému veterinárovi, ktorý ich otetuje do ucha a PP so záznamom o tetovaní (prípadne aj o zavedení čipov) odovzdá chovateľovi. Súčasne SKJ písomne oznámi chovateľovi, komu boli zaslané PP . Spôsob úhrady za vystavenie rodokmeňov je potrebné si overiť na SKJ vopred.
11.6. Chovateľ je povinný starať sa o zdravie suky v čase gravidity i dojčenia šteniat tak, aby u celého vrhu bol zaistený správny vývin. Porušenie etických zásad sa považuje za porušenie ustanovení tohto poriadku.
11.7. Šteňatá pri predaji novým majiteľom musia byť staré minimálne 49 dní, vakcinované kombinovanou látkou proti bežným infekčným ochoreniam, odčervené, t.j. bez koprologického nálezu, tetované (prípadne vybavené aj čipom), a schopné samostatne prijímať potravu. Odovzdať neotetované šteňatá novým majiteľom je zakázané. Chovateľ je povinný poskytnúť novému majiteľovi na požiadanie základné písomné informácie o starostlivosti o šteňa.
11.8. Všetky náklady na tetovanie (príp. čipovanie, očkovania,...), úhrady plemennej knihe za vystavenie PP a pod. hradí chovateľ.
11.9. Sučka môže mať vrh maximálne 3x za dva roky. Je žiadúce a vhodné, aby chovateľ nahlasoval adresy a kontakty na nových majiteľov šteniat HPCH a predsedovi klubu alebo tajomníkovi klubu.

12. Zápisný poriadok
12.1. Do SPKP sa zapisujú šteňatá šarplanincov, ak ich chovateľ splnil podmienky pre registráciu vrhu a je členom ŠKS.
12.2. Taktiež sa do SPKP zapisujú všetky dovezené čistokrvné jedince s exportným preukazom, ktorý vystavila zahraničná plemenná kniha.
12.3. Do pomocného registra plemennej knihy sa zapisujú dovezené jedince priamo z materských krajín plemena (Srbská republika, Macedónsko), ak nepochádzajú z uznanej chovateľskej stanice, ale priamo z hôr (v srbštine „izvorné“ – t.j. pôvodné), ako aj jedince zapísané v plemenných knihách, ktoré nie sú členmi FCI. Takýto jedinec:
• musí získať súhlas chovatelského klubu
• sa ako dospelý posúdi komisionálne, t.j. za účasti 3 rozhodcov, ktorí sa musia zhodnúť, že
jedinec spĺňa požiadavky štandardu. Náklady na takéto posúdenie hradí majiteľ jedinca.
12.4. Pre uchovnenie musí splniť všeobecné podmienky pre zaradenie do chovu
12.5. Pre jedince zapísané v pomocnom registri platí:
• pes môže nakrývať len uchovnenú suku s PP
• suka môže byť nakrytá len s uchovneným psom s PP

13 Podmienky pre registráciu do SPKP
13.1 . Do plemennej knihy môžu byť zapísaní len potomkovia rodičov rovnakého plemena, v našom prípade šarplaninského pastierskeho psa, dokázateľne zapísaní v domácej či zahraničnej plemennej knihe, ak splnili podmienky chovateľského poriadku.
13.2 . Vrh sa zaregistruje na základe prihlášky na registráciu, ktorej správnosť potvrdí príslušný HPCH a potvrdenia o členstve v ŠKS.
13.3 . Mená šteniat jedného vrhu musia začínať rovnakým písmenom abecedy.
13.4 . Podmienky pre zaradenie do chovu musia splniť aj dovezené jedince.
13.5 . Zahraničné exportné preukazy sa preregistráciou doplnia registračným číslom SPKP.

14. Chovateľská stanica (CHS) 14.1 Každý majiteľ suky, ktorý sa chce stať chovateľom, je povinný mať chovateľskú stanicu. Ochranu názvu chovateľskej stanice registruje SPKP na žiadosť chovateľa. Chovateľ si na predpísanom tlačive navrhne 6 názvov o počte maximálne 24 znakov (aj s medzerami) a zvolí si, či tento názov bude uvádzať pred alebo za menom psa.
14.2. V zmysle rozhodnutia FCI sa od roku 2000 môžu zapisovať štence iba na medzinárodne
chránené CHS.

15. Preukaz o pôvode psa.
15.1. Preukaz o pôvode psa je úradný doklad, ktorý musí obsahovať tieto údaje:
• meno psa a chovateľskej stanice
• plemeno a predkov vyznačených do štvrtej generácie
• dátum narodenia, pohlavie
• farbu a druh srsti
• číslo zápisu
• pečiatka plemennej knihy a podpis pracovníka plemennej knihy
• meno, adresu a podpis chovateľa
15.2. Stratu preukazu treba čo najskôr písomne oznámiť plemennej knihe, ktorá zariadi oznam v
odbornej tlači. Ak sa do mesiaca po vyjdení oznamu neobjavia námietky, vystaví SPKP
duplikát.
15.3. Preukaz je neprenosný a jeho falšovanie je trestné. Zmeny a zápisy do preukazu môže
vykonávať len SPKP a ňou poverené osoby – posudzovatelia, bonitačné komisie, vedúci
súťaží, veterinári.

16. Vývoz psov
Ak chce chovateľ vyviezť psa/suku do zahraničia, musí požiadať SPKP o vydanie súhlasu na vývoz a vystavenie exportného preukazu, kde pri každom vyvážanom jedincovi musí uviesť meno a adresu nadobúdateľa v zahraničí. Bez týchto údajov exportné preukazy nemôžu byť vydané a bez exportného preukazu nemôže byť jedinec v krajine nového majiteľa zapísaný do príslušnej plemennej knihy FCI. Ak chovateľ vyvážaného jedinca má už vystavený tuzemský PP, tento pošle späť na SKJ a SKJ mu exportný PP pošle formou dobierky.

Špecifické chovateľské podmienky nadobúdajú platnosť dňom 15.8.2009, čím sa ruší platnosť pôvodných.

Chovateľské podmienky si môžete stiahnuť tu
Vytvoril: Jakub Jankovič